1 § pykälä

Nimi ja kotipaikka

JJK Juniorit r.y. yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 § pykälä

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) edistää urheilun ja erityisesti jalkapalloilun harrastusta sekä terveitä elämäntapoja; sekä
2) kehittää nuorisotyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailutoimintaa;
2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä
3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
2) harjoitta kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa; sekä
4) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 § pykälä

Jäseneksi liittyminen ja jäsen- sekä toimintamaksut
Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen, Suomen Palloliito r.y:n ja Suomen Palloliitto r.y:n piirin sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Yhdistyksen jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.
Yhdistyksen nuorisojäseniksi voivat liittyä yhdistyksen jalkapallojoukkueissa pelaavat pelaajat.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen nuorisojäseneksi, varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää yhdistyksen vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.
Yhdistyksen vuosikokous voi päättää, ettei jäseniltä peritä liittymismaksua.
Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.
Nuorisojäseniltä perittävän toimintamaksun, jolla rahoitetaan nuorisojäsenen jalkapallojoukkueen toimintaa, suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhdistyksen hallitus.

4 § pykälä

Yhdistyksestä eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä,
1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai
2) jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Nuorisojäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän pysyvästi lopettaa jalkapallon pelaamisen yhdistyksen jalkapallojoukkueessa liittymättä yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsen- tai toimintamaksun maksamatta jättäminen.

5 § pykälä

Toimielimet
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.

6 § pykälä

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään malliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous loka-marraskuun hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään yhdistyksen aloitteet ja esitykset järjestöille ja yhteisöille;
8) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle;
5) vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
8) päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on yhdistyksen hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

7 § pykälä

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän(4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § pykälä

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa
Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.
Yhdistyksen nuoriso- ja kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

9 § pykälä

Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaisemalla kokouskutsu viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

10 § pykälä

Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3 -7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä ei voi olla yhdistyksen päätoiminen työntekijä.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (½) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11 § pykälä

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan.
Erityisesti hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa yhdistystä;
2) johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista;
3) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
4) panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset;
5) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin;
8) päättää yhdistyksen jalkapallojoukkueiden määrät ja mihin sarjoihin ne osallistuvat;
9) valita jalkapallojoukkueille johtajat, huoltajat ja valmentajat sekä tehdä heidän kanssaan tarvittavat sopimukset;
10) päättää tarvittaessa jalkapallojoukkueiden nuorisojäseniltään perimän toimintamaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta; sekä
11) ottaa ja vapauttaa myös muut yhdistyksen toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12 § pykälä

Jalkapallojoukkueet
Yhdistyksellä on jalkapallojoukkueita. Nuorisojäsenet kuuluvat johonkin tai joihinkin niistä. Jokaisella joukkueella on joukkueenjohtaja, huoltaja ja valmentaja sekä tarvittaessa myös muita toimihenkilöitä.
Jalkapallojoukkueet vastaavat oman toimintansa kustannuksista.

13 § pykälä

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoitta hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.
Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 § pykälä

Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 § pykälä

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.11.-31.10. Eli sama kuin toimintakausi
Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § pykälä

Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17 § pykälä

Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan JyP-77 ry:lle ja Jyväskylän Jalkapalloklubi ry:lle puoliksi kummallekin tai kokonaan niistä toiselle, jos toinen niistä on purkautunut tai lakkautettu. Jos ne kummatkin ovat purkautuneet tai lakkautettu, varat luovutetaan Suomen Palloliitto- Finlands Bollförbund ry:lle.

18 § pykälä

Muut määräykset
Siltä osin, kuin edellä ei ole muuta määrätty, noudatetaan yhdistyslain (503/88) säännöksiä.