JJK JUNIORIT R.Y. TOIMINTASUUNNITELMA 2015

1. Strategia

JJK- enemmän kuin jalkapalloa.

JJK juniorit ry on Nuori Suomi Sinettiseura ja SPL:n laatuprojektin pilottiseura. Täytämme myös SPL:n Talenttivalmennuskriteerit ja seuramme on valittu mukaan SHA-akatemian toimintaan. Laatuarviointia kehitetään edelleen aloitteellisesti yhteistyössä SPL:n kanssa.

JJK juniorit ry:n strategiaa päivitetään vastaamaan SPL:n laatutyöskentelyn vaatimuksia seurakehityksen ja pelaajakehityksen toimintamallit huomioiden.

Strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetään erityishuomio JJK:n oman konkreettisen tavoitteen ja toimintatavan selkeään määrittämiseen kilpaurheilun näkökulmasta harrastejalkapalloon asti tulosten mittaaminen ja raportointi huomioiden.

2015 tehostetaan JJK-perheen strategiayhteistyötä kaikilla osa-alueilla, priorisoiden kuitenkin valmennuksen kehitystyötä, myynti- ja markkinointiyhteistyötä, pelaajaseurannan kehittämistä, pelaajakehitystä ja hallitusten välisen yhteistoiminnan kehittämistä.

Seuran hallitus vakiinnuttaa vuoden 2015 aikana käytännön strategisista teemakokouksista. Kutakin teemakokousta alustaa 1-2 sen alan asiantuntijaa.

2. Hallinto

Toiminnan kannalta keskeiset prosessit kuvataan ja vastuut kirjataan selkeästi työjärjestykseen ja siinä mainittuihin toimintaa kokoaviin asiakirjoihin.

Toiminnan vuosikellon käytäntöön viemistä kehitetään edelleen, jotta saadaan se liitettyä yhä kiinteämmäksi osaksi vuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnittelua kaikilla toiminnan tasoilla. Kiinnitetään erityisesti huomiota kokonaisuuksien hallintaan työjärjestyksen noudattamisen avulla.

SPL:n seuraohjelman mukaiset hallinnon eri osa-alueet suunnitellaan JJK-toiminnan edellyttämälle tarkkuudelle.

Pyritään luomaan hallitustyöskentelyn rinnalle vapaamuotoista seuran kehittämiseen liittyvää toimintaa, johon pyritään saamaan kattava edustus seuran jokaisen ikäkausijoukkueen vanhemmista.

3. Talous

Vuosibudjetti 2015 sovitetaan kirjanpitoraportointiin uudella tavalla jäsennettynä siten, että talouden raportointi voidaan suunnitella ja seurata toimintasuunnitelman ja työjärjestyksen mukaisesti vastuutettuna. Kuukausittaisia kirjanpitoraportteja käytetään budjetin toteutumisen vertaamisen apuna. Luodaan toimintamallit, joilla oleelliset poikkeamat raportoidaan automaattisesti ajantasaisesti. Ajantasaiset kirjanpitoraportit mahdollistavat tilinpäätöksen valmistumisen seuran syyskokoukseen mennessä.

Selvitetään ja mahdollisesti toteutetaan tilien ja kirjanpidon järjestelyt tilitoimiston sekä pankkien tietojärjestelmiä hyödyntäen.

Työjärjestyksessä nimetyt vastuuhenkilöt valmistelevat kukin oman vastuualueensa vuosibudjetin hallituksen määrittämien raamien puitteissa.

Jatketaan joukkuebudjettien yhtenäistämistä toiminnanjohtajan laatiman mallin mukaan.  Ikäluokkien ja joukkueiden budjettien seurantamallissa noudatetaan talousohjesäännön mukaista maksuseurantaa riittävän oikeudenmukaisella tarkkuudella.

Pyritään kehittämään ja/tai vakiinnuttamaan mahdollisimman monelle ikäluokalle vuosittainen ikäluokkakohtaisesti toteutettava osin seuravetoinen ja/tai jäsenistöä laajasti koskettava tapahtuma tai varainhankintamuoto, joka tarjoaa tapahtumasisällön lisäksi mahdollisuuden tuoda esille JJK Juniorien aktiivista toimintaa myös laajemmalle yleisölle kuin ikäluokan omalle väelle. Tapahtumien kehittämiseksi selvitetään ikäluokkien jo aiemmin toteuttamia tapahtumia tai varainhankintamuotoja sekä ideoidaan uusia. Tapahtumien karkea aikataulutus pyritään tekemään alkukaudesta, jotta ikäluokkien kausisuunnitelmiin saadaan sopivat tapahtumat ja tapahtuman valmisteluun jää tarpeeksi aikaa.

Varmistetaan, että talousvaikutteinen talkootyö, kumppaniyhteistyö ja sponsorointi ovat sopimusperustaltaan selkeää ja käytännöiltään helppoa niin seura- kuin joukkuetasolla.

Suunnitellaan omistajaohjaus halliyhtiössä elinkaarikustannukset huomioiden.

4. Jäsenet ja henkilöstö

Kehitetään seuran organisaatiota työjärjestyksen, tehtäväkuvausten ja JJK-perheen yhteisten toimintamallien avulla.
Valmistaudutaan oppisopimusmallilla sekä mahdollisesti osa-aikatyöratkaisuilla.
Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista työsuojeluohjelman mukaan mm. työajan suunnittelua ja seurantaa tehostamalla sekä järjestetään henkilöstön työhyvinvointitoimintaa.
Aktivoidaan seuran jäsenet ja tukijoukot mukaan seuran kehittämiseen mm seurakyselyä hyödyntämällä. Kehitetään palkitsemis- ja kiittämismekanismeja.
Tavoitteeksi asetetaan jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenkampanjoinnin ohessa tiedotetaan ja selkeytetään jäsenyyden etuja seurakehitystyössä.

5. Viestintä

Kehitetään seurajohtoista viestintää pyrkimyksinä jakaa säännöllisesti yhtenäistä tietoa jäsenistölle yhdenmukaisessa muodossa, varmistaa tiedon perillemeno ajankohtaisista asioista ja edistää yhteisöllisyyttä.

Laaditaan JJK Junioreille viestinnän vuosisuunnitelma, joka sisältää vuosittain toistuvat, ajankohtaan sidotut, teemoitetut, vastuutetut ja kohderyhmittäin määritetyt viestinnän toimenpiteet. Huomioidaan ikäluokittain erilaiset viestintätarpeet kodin, koulun ja urheilijaksi kasvamisen näkökulmasta.

Vuosisuunnitelmassa pyritään huomioidaan mahdollisimman kattavasti niin seuran sisäiset kuin seuran sidosryhmienkin viestinnälliset tarpeet.

JJK Juniorien nettisivuston kehittämistä jatketaan. Otetaan nettisivusto käyttöön tiiviinä ja yhdenmukaisena sekä selkeästi ohjeistettuna käyttäjien näkökulmasta. Kirjataan nettisivulle seuran linjauksia ohjeistukseksi ja tukirangaksi toiminnalle. Koulutetaan pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt ja seuratyöntekijät tuntemaan nettisivujen rakenne ja sisältö. Luodaan joukkueille helppo tapa tuottaa sisältöä seuran ja oman toiminnan esittelemiseksi.

Kehitetään toimintamuotoja seuran jäsenistön väliseen viestintään erityisesti tietämyksen siirtämiseksi eri joukkueiden toimijoiden välillä, toiminnan suunnittelun tehostamiseksi ja ikäkaudelle tärkeiden aiheiden käsittelemiseksi.

Painotetaan JJK Juniorien viestinnässä yrittämisestä ja kehittymisestä palkitsemista sekä tavoitteisiin pyrkimistä ennemmin kuin pelkkää tulosta.

6. Sidosryhmien ja markkinoinnin ohjaus

Osallistutaan JJK-perheen markkinoinnissa käytettävän materiaalin tekoon. Kehitetään toimintatapoja JJK-perheen yhteisten sponsorisopimusten hankkimisessa ja sopimusten toteutumisen seurannassa.

Kehitetään JJK Juniorien roolia JJK-perheessä.

Määritetään JJK Junioreille merkittävät sidosryhmät sekä hahmotellaan seuran rooli ja toimintatavat näiden suhteen.

7. Urheilutoimi

 

Vuoden 2015 valmennuksen painopisteitä ovat valmennuslinjan jalkauttaminen kenttätasolle sekä seuran sisäisen valmennuskoulutuksen kehittäminen uudelle tasolle. Seuran sisäistä valmennuskoulutusprosessia kehitetään edelleen SHA:n toimintamallien sekä talenttivalmennuksen ohjaamana.

Valmistellaan edelleen JJK:n tapaa valmentaa ja organisoida ja kehittää valmennusta: Vuosisuunnittelun kokonaisuus ja rytmittäminen sekä rasituksenhallinta, valmennuskieli ja -käsitteet sekä tavoitteen ymmärtämisen kokonaisuus

Seuran päätoimiset valmentajat vastaavat linjan jalkauttamisesta. Otetaan käyttöön seuravalmentajien laatimat kausi-, jakso- ja viikkosuunnitelmat, mitkä edesauttavat linjan toteutumista kentällä. Yhteisillä ja ikäkausien mukaan johdonmukaisesti etenevillä kausisuunnitelmilla pyritään laadun paranemiseen kenttävalmennuksessa. Lisäksi johdonmukainen valmennussuunnittelu luo meille selkeän mallin ja jatkumon, mikä kehittää pelaajaa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti 6-vuotiaasta aikuispelaajaksi.   Kausisuunnittelussa huomioidaan olosuhteet ja jaksotetaan harjoittelun keskeiset tavoitteet. Parannetaan tavoitteiden asettelua seuran, joukkueiden ja yksilöiden kehittämiseksi. Lisätään varhaisen puuttumisen malleja toiminnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

Valmentajien koulutukseen kuuluu 6-8 kertaa vuodessa kokoontuva valmentajakerho sekä viikoittainen valmentajien kehittämisohjelma. Kehittämisellä tarkoitetaan päätoimisten ja ikäluokkavalmentajien yhteistä prosessia, mitä toteutetaan SHA:ssa luodun ohjelman mukaisesti. Ohjelmaan nimetyt valmentajat sekä heidän roolinsa koko valmennusorganisaation kehittämiseksi tarkennetaan kevään aikana.

Huolehditaan valmennuksen kehittämisen ulottumisesta kaikille toiminnan tasoille ja toteutetaan edustusjoukkueen pelaajien hyödyntäminen valmennuksessa erilaisin mallein.

Kehitämme edelleen yhteistyötä JJK tutoreiden kanssa. Tutoreiden tehtävänkuvia tarkennetaan ja SPL:n käskemät toiminnan tavoitteet ja raportointimallit täydennetään JJK-malleihin soveltuviksi.

Taito- ja kykykoulut järjestetään yhden kerran viikossa vuonna 2015 SPL:n kriteerien mukaan. Valmennuksesta vastaa seuravalmentajat sekä ikäluokan valmentajat. Taitokoulun tavoitteena on järjestää lisäharjoittelua innokkaille ja motivoituneille pelaajille. Tarkennetaan taitokoulun tavoitteenasettelua valmentajakoulutuksessa sekä taito- ja osaamisperusteisessa ryhmäjaossa taitokoulun harjoituksissa. Kykykouluun pelaajat valitaan, seuravalmentajat vastaavat kykykoulun pelaajavalinnoista yhdessä ikäluokkavalmentajien kanssa. Kykykouluun valitaan lahjakkaita ja motivoituneita pelaajia aina tietyksi jaksoksi kerrallaan yhden kauden sisältäessä useamman jakson.

Kouluyhteistyössä JJK pyrkii yhdessä piirin ja Jyväskylän alueen seurojen kanssa rakentamaan mallin, jossa koulupäivän yhteydessä voi harrastaa monipuolista liikuntaa ja jalkapalloa iästä riippuen vähintään 1-3 kertaa viikossa – jopa useammin. Malli valmistellaan Kasva urheilijaksi Jyväskylässä –kokeilu- ja oppimisprosessin osana alueellisesti hajauttaen nuorille ikäluokille alakouluissa ja mahdollisuuksien mukaan kootusti alueittain kootusti yläkouluissa. Toiminnan mahdollistamiseksi JJK pyrkii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa suunnittelemaan resurssien käytön ja toiminnan painopisteet mahdollisimman yhtenäisesti.

Jatketaan ja kehitetään edelleen jo käynnistynyttä yläkoulun ja II-asteen aamuvalmennusta.

Harjoitusmääriin ja harjoitusten seurantaan kiinnitetään enemmän huomiota. Tavoitteena on, että kaikissa ikäluokissa vähintään kilpajoukkue (U 10 ja sitä vanhemmat) harjoittelevat valmennuslinjan mukaisesti ympäri vuoden. U6-U9 harjoitusmäärätavoite koskee koko ikäluokkaa. Omatoimisen harjoittelun tukemiseen kiinnitetään huomiota aikaisempaa enemmän. Annetaan pelaajille henkilökohtaisia tavoitteita pelaajana kehittymistä varten. Pyritään tarjoamaan haastajapelaajille omatoimista ja ohjattua lisäharjoittelua. SHA-ikäluokissa ja sitä vanhemmissa kilpajoukkueiden pelaajat täyttävät sähköistä harjoituspäiväkirjaa ympäri vuoden ja harjoittelua seurataan säännöllisesti.

 

Kehitetään edelleen Kortteliliigaa keskittymällä sen laadun parantamiseen. Keinoina ovat erityisesti keskittyminen selkeään ja oikeasti ajoitettuun viestintään, yksittäisen pelaajan huomioiminen erityisesti harjoitustapahtumien alku- ja lopetushetkillä, pelitapahtumien kehittäminen sekä Korttelipelaajien varusteiden hallittu hoitaminen. Yhdenmukaisen ja laadukkaan toteutustavan mahdollistamiseksi laaditaan Kortteliliigan toiminnasta kuvaus / toimintaohje, joka viestitään kaikille Kortteliliigan toimijoille.

Harraste- ja piirisarjajalkapallon toimintaedellytyksiä kehitetään edelleen Villikettu-mallin mukaisesti. Harjoitusmäärää ja harjoittelun monipuolisuutta pyritään kehittämään.

Valmistaudutaan yhdessä FCV:n kanssa kansainvälisen jalkapalloleirin toteuttamiseen ACADEMY COACHING UK:n toteuttamana.

8. Olosuhteet

Harjoitusolosuhteita kehitetään edelleen mm. Killerin hankinnan myötä ja Vehkalammen kuplan valmistumisen myötä. Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja kohtuuhintaiset suorituspaikat.  Parannetaan mahdollisuutta omatoimiseen harjoitteluun.