Toimintasuunnitelma 2016

 

 

1         Strategia

Strategiatyössä edetään seuran strategian kehittämisprosessien mukaisesti.

Kauden 2016 strategiatyön painopiste on kokonaisuudenhallintaan liittyvän seuraosaamisen ja tietämyksen kehittäminen, jotta seurakehitystä pystytään jatkamaan SPL:n Laatuohjelma ja muu kehittäminen sekä alueelliset ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Erityinen painopiste on mittariston kehittäminen strategiatyön perustaksi.

 

2         Yleishallinto

Kauden 2016 hallinnon kehittämisen painopiste on johtamisen ja erityisesti seuran toimintamallien selkeyttäminen. Seuraväen asiantuntijuutta korostetaan ja rakennetaan yhä luontevampaa vuorovaikutteista johtamiskulttuuria seurajohdon (hallitus), työsuhteisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden kesken kullakin toiminnan osa-alueella.

Kauden aikana jatketaan toiminnan kannalta keskeisten prosessien kuvaamista ja vastuiden kirjaamista selkeästi työjärjestykseen ja siinä mainittuihin toimintaa kokoaviin asiakirjoihin. Toiminnan vuosikellon käytäntöön viemistä kehitetään edelleen, jotta saadaan se liitettyä yhä kiinteämmäksi osaksi vuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnittelua kaikilla toiminnan tasoilla.

Hallinnon tueksi pyritään luomaan hallitustyöskentelyn rinnalle vapaamuotoista seuran kehittämiseen liittyvää toimintaa, johon pyritään saamaan kattava edustus seuran jokaisen ikäkausijoukkueen vanhemmista.

 

2.1     Talous

Seuran talouden hoidon tavoitteena on varmistaa seuran tarkoituksen häiriötön toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Uuden talousohjausjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan edelleen ja se mahdollisesti otetaan käyttöön alkavalla toimintakaudella. Uuden toimintatavan myötä kehitetään talouden raportointia edelleen. Budjetointia kehitetään, jotta vastuun jakaminen mahdollistuu. Samoin kehitetään joukkuetason ja seuratason budjetointia yhä yhteensopivammaksi. Huomioidaan halliyhtiön omistajaohjauksessa talousnäkökulma ja määritellään halliyhtiön osalta vähimmäistavoitteeksi positiivinen tulos.

2.2     Jäsenet ja henkilöstö

Tavoitteena on suunnitella pitkäjänteisesti seuran vaatimaa henkilöstöosaamista sekä aktivoida ja mahdollistaa seuran jäsenten sekä joukkueiden tukiryhmien osallistumista.

Henkilöstöalan keskeiset toimintamallit kuvataan prosesseina ja niitä kehitetään työlainsäädännön vaatimusten mukaisiksi erityisesti työajan suunnitteluun ja seurantaan liittyen (ml. lomat) sekä työn vaaratekijöihin keskittyen.

Joukkueiden toimintaedellytyksien kehittämisen osalta jatketaan edelleen joukkueenjohdon tehtävänkuvausten ja oppaiden tarkentamista sekä uutena aiheena selvennetään huoltajien tehtävänkuvaa.

Joukkueiden vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamiseen, arvostamiseen ja huomiointiin kiinnitetään huomiota eri keinoin.

Koulutussuunnittelua tehostetaan kaikilla sektoreilla.

 

3         Urheilutoimi

JJK Juniorit pyrkii tehostamaan tavoitteellista pelaajakehitystä, jossa mennään urheilullinen haaste edellä. Uuden valmennuspäällikön linjaukset viedään kenttätasolle. Valmentajakoulutuksen pääpainopistealueita ovat uusi päivitetty valmennuslinja, pelikirjat sekä uusien harjoitteiden kokoelma. Lisäksi edustusjoukkueiden toimintaedellytyksiä tullaan parantamaan, jotta kaikki seurassa työskentelevät, oto -ihmiset ja osallistuvat perheet ymmärtävät mitä on tavoitteellinen kokonaisvaltainen huippu-urheilu. Osana tehostamista pyritään luomaan seurajohtoinen malli, jolla johdetaan alueellista turnausmallia yhdessä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän alueella pyritään vastaavasti kehittämään RED joukkueille vastaava malli. Tavoitteena vuonna 2016 on saada kaikkien joukkueiden toimintaa tehostettua kaikilla mitattavissa olevilla tasoilla.

Osana juniori jalkapalloseuran toimintaa on parantaa kaikkien osapuolien ymmärrystä jalkapallosisältöön. Nykyaikaisessa jalkapallossa pelaajan tulisi oppia ennakoimaan pelissä tapahtuvia asioita. Osaamalla yksinkertaisia teknis-taktisia asioita pelaajat kaikilla tasoilla voivat nauttia pelistä enemmän, koska heidän ymmärryksensä pelin sisällöstä kasvaa. JJK Junioreiden valmennuspäällikön johdolla pyritään jalkauttamaan valmennusmallia, jossa kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen avulla pyritään saamaan pelaajat ohjatusti oivaltamaan oppimisasioita. Tavoitteena vuonna 2016 on saada pelaajat ja valmentajat innostumaan pelin oppimisesta

Fysiikkaharjoittelu on päätetty tuoda osaksi joukkueiden päivittäistä harjoituskokonaisuutta. Fysiikkaharjoittelu pyritään tuomaan osaksi joukkueiden palloharjoituksia, viikkorytmien ja alku- ja loppuverryttelyrutiinien avulla. Osana tätä muutosta täytyy edelleen kehittää toimivia malleja sekä harjoitteiden että asianmukaisten tilojen käyttöön. Fysiikkaharjoittelu pitää sisällään myös loukkaantumisia ennaltaehkäisevää ja loukkaantuneille suunnattua harjoittelua. Riittävän laadukkaan fysiikkaharjoittelun jalkauttaminen joukkuetasolle on vuoden 2016 tavoite. Tavoitteena vuonna 2016 on saada fysiikkaharjoittelu luonnolliseksi osaksi joukkueen päivittäisarkea.

Laadukas kokonaisvaltainen harjoittelu koostuu kolmesta palasesta: harjoittelu, ravinto ja lepo. Kaikkien näiden asioiden tulee olla kunnossa, jotta todelliset edellytykset kehittyä huippu-urheilijaksi on kunnossa. Seura pyrkii luomaan oppaan oikeanlaiseen ravintoon ja järjestämään siihen liittyen koulutusta vanhemmille asiantuntijan johdolla.

Pelaajat jaetaan perinteisesti joukkueisiin syntymävuoden mukaan. Tämän mallin mukaan toimittaessa on huomattu, että sinun tulee syntyä alkuvuonna, jotta omaa mahdollisuudet päästä kehitysryhmiin. Kokonaisilmiötä emme voi yksin muuttaa, mutta voimme luoda seuran sisällä malleja jolla voimme helpottaa tuota ilmiötä. Seura järjestää kaikkiin ikäluokkiin mahdollisuuden siirtyä myös alempaan ikäluokkaan, mikäli pelaajan fyysinen kehitys sitä vaatii. Tähän luodaan erillinen malli (on jo olemassa), jota pyritään soveltamaan JJK Junioreille käyttöön sopivaksi. Osana tätä toimintaa arvioidaan kriittisesti myös tapoja, joilla pelaajia nostetaan seuraaviin ikäluokkiin. Suhteellisen iän ja biologisen iän merkitykseen liittyen tulemme järjestämään tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu pelaajien vanhemmille.

Vuoden 2016 kokonaisvaltainen tavoite on nostaa JJK Junioreiden urheilullista toimintaa lähemmäksi sitä tasoa, jolle me seurana kuulumme. JJK Juniorit tarjoaa parhaat edellytykset kehittyä jalkapalloilijaksi ja huippu-urheilijaksi Keski-Suomessa. Vilpitön halumme on saada kaikki Keski-Suomen alueella näkemään kenttätasontoiminnan laadunnosto sekä saada kaikki mukana olevat ymmärtämään mitkä ovat vaatimukset kehittyä huippujalkapalloilijaksi.

Tavoitteena kaudella 2016 on lisäksi saada JJK:n turnaustoiminta valtakunnallisesti merkittävälle tasolle. Pyrimme saamaan Jyväskylään C-15 KAI PAHLMAN -turnauksen isännyyden sekä SPL:n ja Aluevalmennuskeskuksen ”sateenvarjon alla” järjestettävän 2004-2007 –ikäluokkien alueellisen tasonmittausturnauksen yhteensä noin 10-12:lle keskisen Suomen huippuseuralle. Tasonmittausturnaus järjestetään mahdollisesti yhteistyössä FCV:n ja TEAM LKP:n kanssa.

 

4         Viestintä

Kehitetään JJK Juniorien viestintää systemaattisemmaksi ja aktiivisemmaksi laatimalla seuratasoinen viestintätuotoksia yksilöivä viestintäsuunnitelma. Huomioidaan viestintäsuunnitelmassa uutena kehityskohteena teemaviestintä seurassa.

Parannetaan edellytyksiä yhtenäisen seurakuvan luomiselle tuottamalla eri kohderyhmille suunnattuja seuraa kuvaavia viestintämateriaaleja.

Kehitetään edelleen seuran nettisivuja painopisteenä erityisesti joukkueiden osio ja joukkueiden oma sisällöntuotanto. Pyritään aktivoimaan pelaajia sekä erityisesti heidän vanhempiaan perehtymään ja seuraamaan seuran toimintaa nettisivuilla olevan materiaalin avulla. 

5         Sidosryhmien ja markkinoinnin ohjaus

Kauden 2016 alussa laaditaan JJK Keski-Suomi Oy:n kanssa yhteinen markkinointisuunnitelma, jossa käsitellään koko seurakokonaisuus rooleineen ja vastuineen. Korostetaan JJK junioreiden näkökulmia, joista mainittakoon mm. Killerin hallin korostaminen imagotekijänä ja kumppanirahoituksen kanavana sekä junioritoiminnan erilaiset myyntikokonaisuudet. Selvitetään myös mahdollisuus painottaa oman seuran markkinointia tavoitteena 20 prosentin vuotuinen kasvu sponsorituloissa

Määritetään JJK Junioreille merkittävät sidosryhmät sekä hahmotellaan seuran rooli ja toimintatavat näiden suhteen.

 

6         Olosuhteet

Seuran toiminnan olosuhteita kehitetään tavoitteena riittävät, laadukkaat ja kohtuuhintaiset suorituspaikat sekä työsuhteisten toimipisteet. Otamme vastuuta myös koko jalkapalloyhteisön toimintaolosuhteiden kehittämisestä maakunnan veturiseurana.

JJK:n ikäkausijoukkueiden vuorosuunnitelma noudattaa JJK:n valmennuslinjausta. Vuorojaossa huomioidaan seuran kaikki ikäluokat ja toimintamuodot. Killerin hallin vuorojaossa huomioidaan myös muut peli- ja harjoitusolosuhteet.

Alkavalla kaudella parannetaan mahdollisuuksia omatoimiseen harjoitteluun. Erityisesti talvikaudella tehostetaan tilojen käyttöä. Tämän mahdollistavat pitkälle kehitetyt harjoitussuunnitelmat ja harjoitusryhmien yhteistyö.

Harjoituspaikkojen sosiaalitilojen parantaminen otetaan kehityskohteiden joukkoon. Ensisijaisesti seura pyrkii ratkaisemaan Killerin Palloiluhallin sosiaalitilaongelmat. Samoin seura pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan Jyväskylän kaupungin organisaatioon Vehkalammen kenttien sosiaalitilojen rakentamiseksi.

 

Hyväksytty seuran syyskokouksessa 28.10.2015