Toimintasuunnitelma 2017

1 Strategia

Seuran strategia päivitetään erityisesti seura- ja olosuhdekehitys huomioiden.

Kauden 2017 strategiatyön painopiste on edelleen kokonaisuudenhallintaan liittyvän seuraosaamisen ja tietämyksen kehittäminen. Uusien toimintatapojen jalkauttaminen sekä tehtyjen toimenpiteiden seuranta kehitys- ja parantamistavoitteineen on strategiakauden keskeinen teema. Vaikuttavuusarviot mittaristoineen otetaan käyttöön strategian seurannassa.

JJK:n asema alueen johtavana laatuseurana vakiinnutetaan erilaisten koko Keski-Suomen jalkapalloa koskevien toimintojen avulla.

2 Yleishallinto

Kauden 2017 hallinnon kehittämisen painopiste vuodelta 2016 jatkuu. Vuoden 2017 painopisteenä on koko seuran (JJK) johtamisen ja erityisesti seuran toimintamallien selkeyttäminen mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Seuraväen asiantuntijuutta korostetaan ja rakennetaan yhä luontevampaa vuorovaikutteista johtamiskulttuuria seurajohdon (hallitus), työsuhteisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden kesken mm. hallitusseminaareja ja teemoitettuja pienryhmätapaamisia hyödyntäen.

Kauden aikana jatketaan edelleen toiminnan kannalta keskeisten prosessien kuvaamista ja vastuiden kirjaamista selkeästi työjärjestykseen ja siinä mainittuihin toimintaa kokoaviin asiakirjoihin. Toiminnan vuosikellon käytäntöön viemistä kehitetään edelleen, jotta saadaan se liitettyä yhä kiinteämmäksi osaksi vuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnittelua kaikilla toiminnan tasoilla. Joukkueiden vuosisuunnittelun kokonaisuutta tehostetaan.

2.1 Talous

Seuran talouden hoidon tavoitteena on varmistaa seuran tarkoituksen häiriötön toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Uuden talousohjausjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan edelleen ja se mahdollisesti otetaan käyttöön alkavalla toimintakaudella. Uuden toimintatavan myötä kehitetään talouden raportointia edelleen. Budjetointia kehitetään, jotta vastuun jakaminen mahdollistuu. Samoin kehitetään joukkuetason ja seuratason budjetointia yhä yhteensopivammaksi. Huomioidaan halliyhtiön omistajaohjauksessa talousnäkökulma ja määritellään halliyhtiön osalta vähimmäistavoitteeksi positiivinen tulos.

2.2 Jäsenet ja henkilöstö

Tavoitteena on suunnitella pitkäjänteisesti seuran vaatimaa henkilöstöosaamista sekä aktivoida ja mahdollistaa seuran jäsenten sekä joukkueiden tukiryhmien osallistumista.

Joukkueiden toimintaedellytyksien kehittämisen osalta jatketaan edelleen joukkueenjohdon tehtävänkuvausten ja oppaiden tarkentamista sekä uutena aiheena selvennetään huoltajien tehtävänkuvaa.

Joukkueiden vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen, arvostamiseen ja huomiointiin liittyvät toimenpiteet mm. harjoitusten ja tapahtumien suunnittelun ja osallistumisen sekä seuran tarjoamien tukimuotojen osalta arvioidaan hyvän seurannan avulla.

Koulutussuunnittelua tehostetaan erityisesti seuran toteuttaman SPL:n kurssitarjonnan osalta.

3 Urheilutoimi

Seuran valmennuslinjauksen jalkauttamista jatketaan erityisenä painopisteenä toteuttamisen seuranta ja sen perusteella tehtävät vaikuttavuusanalyysit käyttöönottaen.

Seuran tapaa valmentaa kehitetään valmentajakoulutuksen avulla. Vuoden 2017 tavoitteena:
1) Syksyllä pyritään syventämään ikäluokkakohtaisia ydinsisältöjä erityisesti teknis- taktisen sisällön osalta (ikäluokkakohtaiset valmentajakerhot).
2) Tarjota SPL D ja C-kurssi halukkaille.
3) Lisätä mm. mentoroinnin avulla vuoropuhelua ikäluokkien valmentajien välillä (ja yhteisen pelitavan kehittäminen).
4) Lisätä yhteistyötä Keski-Suomen alueen seuroissa tarjoamalla ”avoimet ovet” YT-seurojen valmentajille.

Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa kehittämisen tavoitteena on:
1) Pelaaja- ja valmentaja-arvioinnin avulla lisätä kehittymiseen sitoutumista ja kehittymisen seurantaa.
2) Lisätä testauksen säännöllisyyttä tukemaan pelaajien kehittymisen seurantaa.
3) Antaa tukea pelaajien yksilöllisten kehittymiskohteiden parantamiseen.

JJK:n pelitapaa kehitetään edelleen:
1) Toteuttamalla MENTOR-tapahtumia osana valmennuskoulutusta sekä pelin kehittämistä.
2) Käynnistämällä testauksen ja videoinnin avulla toteutettava mallintaminen ja mittaaminen.
3) Pelaamalla jaksosuunnitelman mukaisen teeman vaatimia otteluita valikoidun vastustajan kanssa – mahdollisesti nuorempaa/vanhempaa JJK joukkuetta vastaan.

Seurakokonaisuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti. Huippujalkapallon toimintaedellytyksiä kehitetään edelleen.

4 Viestintä

Kehitetään JJK Juniorien viestintää systemaattisemmaksi ja aktiivisemmaksi laatimalla seuratasoinen viestintätuotoksia yksilöivä viestintäsuunnitelma. Huomioidaan viestintäsuunnitelmassa uutena kehityskohteena teemaviestintä seurassa.

Parannetaan edellytyksiä yhtenäisen seurakuvan luomiselle tuottamalla eri kohderyhmille suunnattuja seuraa kuvaavia viestintämateriaaleja.

Kehitetään edelleen seuran nettisivuja painopisteenä erityisesti joukkueiden osio ja joukkueiden oma sisällöntuotanto. Pyritään aktivoimaan pelaajia sekä erityisesti heidän vanhempiaan perehtymään ja seuraamaan seuran toimintaa nettisivuilla olevan materiaalin avulla.

5 Sidosryhmien ja markkinoinnin ohjaus

Kauden 2017alussa laaditaan JJK Keski-Suomi Oy:n kanssa yhteinen markkinointisuunnitelma, jossa käsitellään koko seurakokonaisuus rooleineen ja vastuineen. Pyritään lisäämään sponsorontirahoitusta. Korostetaan JJK junioreiden näkökulmia, joista mainittakoon mm. Killerin hallin korostaminen imagotekijänä ja kumppanirahoituksen kanavana sekä junioritoiminnan erilaiset myyntikokonaisuudet. Selvitetään myös mahdollisuus painottaa oman seuran markkinointia tavoitteena 20 prosentin vuotuinen kasvu sponsorituloissa.

Jatketaan aktiivista osallistumista erityisesti urheilutoiminnan kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Erityisenä painopisteenä on alueellisen valmennuskeskuksen roolin vakiinnuttaminen sekä JJK seuran keskeinen ja aktiivinen toiminta AVK:n toimintojen toteuttajana.

6 Olosuhteet

Seuran toiminnan olosuhteita kehitetään tavoitteena riittävät, laadukkaat ja kohtuuhintaiset suorituspaikat sekä työsuhteisten toimipisteet. Otamme vastuuta myös koko jalkapalloyhteisön toimintaolosuhteiden kehittämisestä maakunnan veturiseurana.

Käynnistetään selvitystyö oman kesäharjoittelukeskuksen perustamiseksi sekä aloitetaan talviolosuhteiden seuraavan vaiheen rakentamissuunnitelman laatiminen.

JJK:n ikäkausijoukkueiden vuorosuunnitelma noudattaa JJK:n valmennuslinjausta. Vuorojaossa huomioidaan seuran kaikki ikäluokat ja toimintamuodot. Killerin hallin vuorojaossa huomioidaan myös muut peli- ja harjoitusolosuhteet.

Alkavalla kaudella parannetaan mahdollisuuksia omatoimiseen harjoitteluun. Erityisesti talvikaudella tehostetaan tilojen käyttöä. Tämän mahdollistavat pitkälle kehitetyt harjoitussuunnitelmat ja harjoitusryhmien yhteistyö.

Harjoituspaikkojen sosiaalitilojen parantaminen otetaan kehityskohteiden joukkoon. Ensisijaisesti seura pyrkii ratkaisemaan Killerin Palloiluhallin sosiaalitilaongelmat. Samoin seura pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan Jyväskylän kaupungin organisaatioon Vehkalammen kenttien sosiaalitilojen rakentamiseksi.

 

Toimintasuunnitelma 2017 on hyväksytty seuran syyskokouksessa 26.10.2016.