UEFA A-valmentajakurssi järjestetään Eerikkilässä 9. – 13.7. ja kurssille on nimetty malliryhmä kahdesta U16-poikien ikäluokasta (2002 ja 2003 syntyneet).

80 pelaajan ryhmä

Malliryhmän päävalmentajana toimii ikäluokkien maajoukkueiden päävalmentaja Erkka V. Lehtola. Mukaan leirille on nimetty kaikkiaan 80 pelaajaa.
Pelaajat 
Matias Riikonen MyPa
Matias Niemelä FC Espoo
Roope Paunio FC Honka
Kim Karlsson HJK
Tino Korhonen RoPS
Topi Forss PKKU
Joonas Lakkamäki FC Jazz
Lassi Forss FC Kuusysi
Johannes Nykänen JJK 
Joel Kesti OLS
Veeti Mustonen OLS
Kaarlo Rintamäki JJK
Leo Ussher HJK
Marcel Wargh FF Jaro
Morgan Sundborg IFK Mariehamn
Tony Mbindyo KuPS
Ilari Vaajanen Ilves
Sebastian Hyvärinen FC Honka
Joona Juntunen OPS
Juho Pietola Ilves
Joonatan Alamäki TP-47
Juho Lehtiranta HJK
Jussi Niska RoPS
Ryan Mahuta TPS
Abdi Gaaid HJS
Niko Hienonen FC Honka
Lauri Kesti HJS Jason
Madingu Molanga FC Inter
Joslyn Luyeye-Lutumba KäPa
Juho Kilo KäPa
Santeri Väänänen HJK
Luca Berg Ilves
Roope Pyyskänen FC Honka
Ville Koski PKKU
Doni Arifi FC Honka
Lari Liukkonen JJK
Roope Kantola FC Inter
Tuukka Partanen KuPS
Matias Hautajärvi OLS
Eetu Vahekoski FC Jazz
Juho Ojanen FC Honka
Samuel Anini Jr PKKU
Eero Oravisjärvi OLS
Matias Ambasciano FC Honka
Naatan Skyttä Ilves
Jesper Suokko VPS
Albert Vauhkonen PK-37
Christian Linna TPS
Martin Salin FC Honka
Eetu Rissanen PK-37
Eetu Mömmö Ilves
Nooa Laine JJK
Sampo Ala RoPS
Hemmo Riihimäki KuPS
Mathias Ahlblad FC Espoo
Lasse Schulz HJK
Elias Salminen KuPS
Miika Koskela OTP
Jesse Nikki FC Honka
Max Silvonen HJK
Eelis Karjalainen OTP
Ahmed Ramy Elged KajHa
Denis Cukici HJK
Lasse Ikonen OLS
Kai Meriluoto HJK
Leo Walta HJK
Onnipekka Pajula TPS
Willem Haapiainen PKKU
Samu Leppälä FC Honka
Haruka Doyu FC Honka
Long Him Chan PKKU
Ellias Mohamud HJK
Antti Salmi RoPS
Santeri Mäkinen KPV
Borry Sabally PKKU
Christian Harjanne FC Jazz
Ossi Jaakkola PKKU
Jakob Gottberg EIF
Pietro Kytölaakso FF Jaro
Mustafa Beyai FC Espoo
Tsemppiä, pojat.
Hienoa, valkut ja taustat !
Alla pojat seuroittain:
FC Honka 11
HJK 10
PKKU 7
Ilves 5
OLS 5
FC Espoo 4
JJK 4
KuPS 4
RoPS 4
Etunimi Sukunimi Seura
Jakob
Gottberg EIF
Matias
Niemelä FC Espoo
Mustafa
Beyai FC Espoo
Mathias
Ahlblad FC Espoo
Mustafa

Beyai
FC Espoo
Sebastian
Hyvärinen FC Honka
Niko
Hienonen FC Honka
Matias
Ambasciano FC Honka
Haruka
Doyu FC Honka
Roope
Paunio FC Honka
Roope
Pyyskänen FC Honka
Doni
Arifi FC Honka
Juho
Ojanen FC Honka
Martin
Salin FC Honka
Jesse
Nikki FC Honka
Samu
Leppälä FC Honka
Madingu
Molanga FC Inter
Roope
Kantola FC Inter
Eetu
Vahekoski FC Jazz
Christian
Harjanne FC Jazz
Joonas
Lakkamäki FC Jazz
Lassi
Forss FC Kuusysi
Marcel
Wargh FF Jaro
Pietro
Kytölaakso FF Jaro
Kim
Karlsson HJK
Juho
Lehtiranta HJK
Lasse
Schulz HJK
Max
Silvonen HJK
Leo
Walta HJK
Ellias
Mohamud HJK
Leo
Ussher HJK
Santeri
Väänänen HJK
Denis
Cukici HJK
Kai
Meriluoto HJK
Lauri
Kesti HJS
Abdi
Gaaid HJS
Morgan
Sundborg IFK Mariehamn
Juho
Pietola Ilves
Luca
Berg Ilves
Ilari
Vaajanen Ilves
Naatan
Skyttä Ilves
Eetu
Mömmö Ilves
Kaarlo
Rintamäki JJK
Lari
Liukkonen JJK
Nooa
Laine JJK
Johannes
Nykänen JJK
Ahmed
Ramy Elged KajHa
Santeri
Mäkinen KPV
Tony
Mbindyo KuPS
Tuukka
Partanen KuPS
Hemmo
Riihimäki KuPS
Elias
Salminen KuPS
Juho
Kilo KäPa
Joslyn
Luyeye-Lutumba KäPa
Matias Riikonen MyPa
Joel
Kesti OLS
Lasse
Ikonen OLS
Veeti
Mustonen OLS
Matias
Hautajärvi OLS
Eero
Oravisjärvi OLS
Joona
Juntunen OPS
Miika
Koskela OTP
Eelis
Karjalainen OTP
Eetu
Rissanen PK-37
Albert
Vauhkonen PK-37
Samuel
Anini Jr PKKU
Topi
Forss PKKU
Ville
Koski PKKU
Willem
Haapiainen PKKU
Long
Him Chan PKKU
Borry
Sabally PKKU
Ossi
Jaakkola PKKU
Tino
Korhonen RoPS
Jussi
Niska RoPS
Sampo
Ala RoPS
Antti
Salmi RoPS
Joonatan
Alamäki TP-47
Ryan
Mahuta TPS
Christian
Linna TPS
Onnipekka
Pajula TPS
Jesper
Suokko VPS