UEFA A-valmentajakurssi järjestetään Eerikkilässä 9. – 13.7. ja kurssille on nimetty malliryhmä kahdesta U16-poikien ikäluokasta (2002 ja 2003 syntyneet).

80 pelaajan ryhmä

Malliryhmän päävalmentajana toimii ikäluokkien maajoukkueiden päävalmentaja Erkka V. Lehtola. Mukaan leirille on nimetty kaikkiaan 80 pelaajaa.
Pelaajat 
Matias Riikonen MyPa
Matias Niemelä FC Espoo
Roope Paunio FC Honka
Kim Karlsson HJK
Tino Korhonen RoPS
Topi Forss PKKU
Joonas Lakkamäki FC Jazz
Lassi Forss FC Kuusysi
Johannes Nykänen JJK 
Joel Kesti OLS
Veeti Mustonen OLS
Kaarlo Rintamäki JJK
Leo Ussher HJK
Marcel Wargh FF Jaro
Morgan Sundborg IFK Mariehamn
Tony Mbindyo KuPS
Ilari Vaajanen Ilves
Sebastian Hyvärinen FC Honka
Joona Juntunen OPS
Juho Pietola Ilves
Joonatan Alamäki TP-47
Juho Lehtiranta HJK
Jussi Niska RoPS
Ryan Mahuta TPS
Abdi Gaaid HJS
Niko Hienonen FC Honka
Lauri Kesti HJS Jason
Madingu Molanga FC Inter
Joslyn Luyeye-Lutumba KäPa
Juho Kilo KäPa
Santeri Väänänen HJK
Luca Berg Ilves
Roope Pyyskänen FC Honka
Ville Koski PKKU
Doni Arifi FC Honka
Lari Liukkonen JJK
Roope Kantola FC Inter
Tuukka Partanen KuPS
Matias Hautajärvi OLS
Eetu Vahekoski FC Jazz
Juho Ojanen FC Honka
Samuel Anini Jr PKKU
Eero Oravisjärvi OLS
Matias Ambasciano FC Honka
Naatan Skyttä Ilves
Jesper Suokko VPS
Albert Vauhkonen PK-37
Christian Linna TPS
Martin Salin FC Honka
Eetu Rissanen PK-37
Eetu Mömmö Ilves
Nooa Laine JJK
Sampo Ala RoPS
Hemmo Riihimäki KuPS
Mathias Ahlblad FC Espoo
Lasse Schulz HJK
Elias Salminen KuPS
Miika Koskela OTP
Jesse Nikki FC Honka
Max Silvonen HJK
Eelis Karjalainen OTP
Ahmed Ramy Elged KajHa
Denis Cukici HJK
Lasse Ikonen OLS
Kai Meriluoto HJK
Leo Walta HJK
Onnipekka Pajula TPS
Willem Haapiainen PKKU
Samu Leppälä FC Honka
Haruka Doyu FC Honka
Long Him Chan PKKU
Ellias Mohamud HJK
Antti Salmi RoPS
Santeri Mäkinen KPV
Borry Sabally PKKU
Christian Harjanne FC Jazz
Ossi Jaakkola PKKU
Jakob Gottberg EIF
Pietro Kytölaakso FF Jaro
Mustafa Beyai FC Espoo
Tsemppiä, pojat.
Hienoa, valkut ja taustat !
Alla pojat seuroittain:
FC Honka11
HJK10
PKKU7
Ilves5
OLS5
FC Espoo4
JJK4
KuPS4
RoPS4
EtunimiSukunimiSeura
Jakob
GottbergEIF
Matias
NiemeläFC Espoo
Mustafa
BeyaiFC Espoo
Mathias
AhlbladFC Espoo
Mustafa

Beyai
FC Espoo
Sebastian
HyvärinenFC Honka
Niko
HienonenFC Honka
Matias
AmbascianoFC Honka
Haruka
DoyuFC Honka
Roope
PaunioFC Honka
Roope
PyyskänenFC Honka
Doni
ArifiFC Honka
Juho
OjanenFC Honka
Martin
SalinFC Honka
Jesse
NikkiFC Honka
Samu
LeppäläFC Honka
Madingu
MolangaFC Inter
Roope
KantolaFC Inter
Eetu
VahekoskiFC Jazz
Christian
HarjanneFC Jazz
Joonas
LakkamäkiFC Jazz
Lassi
ForssFC Kuusysi
Marcel
WarghFF Jaro
Pietro
KytölaaksoFF Jaro
Kim
KarlssonHJK
Juho
LehtirantaHJK
Lasse
SchulzHJK
Max
SilvonenHJK
Leo
WaltaHJK
Ellias
MohamudHJK
Leo
UssherHJK
Santeri
VäänänenHJK
Denis
CukiciHJK
Kai
MeriluotoHJK
Lauri
KestiHJS
Abdi
GaaidHJS
Morgan
SundborgIFK Mariehamn
Juho
PietolaIlves
Luca
BergIlves
Ilari
VaajanenIlves
Naatan
SkyttäIlves
Eetu
MömmöIlves
Kaarlo
RintamäkiJJK
Lari
LiukkonenJJK
Nooa
LaineJJK
Johannes
NykänenJJK
Ahmed
Ramy ElgedKajHa
Santeri
MäkinenKPV
Tony
MbindyoKuPS
Tuukka
PartanenKuPS
Hemmo
RiihimäkiKuPS
Elias
SalminenKuPS
Juho
KiloKäPa
Joslyn
Luyeye-LutumbaKäPa
MatiasRiikonenMyPa
Joel
KestiOLS
Lasse
IkonenOLS
Veeti
MustonenOLS
Matias
HautajärviOLS
Eero
OravisjärviOLS
Joona
JuntunenOPS
Miika
KoskelaOTP
Eelis
KarjalainenOTP
Eetu
RissanenPK-37
Albert
VauhkonenPK-37
Samuel
Anini JrPKKU
Topi
ForssPKKU
Ville
KoskiPKKU
Willem
HaapiainenPKKU
Long
Him ChanPKKU
Borry
SaballyPKKU
Ossi
JaakkolaPKKU
Tino
KorhonenRoPS
Jussi
NiskaRoPS
Sampo
AlaRoPS
Antti
SalmiRoPS
Joonatan
AlamäkiTP-47
Ryan
MahutaTPS
Christian
LinnaTPS
Onnipekka
PajulaTPS
Jesper
SuokkoVPS