JJK junioreiden Toimintasuunnitelma asettaa meille yhteisen tavoitteen: Vanhempien roolin tehostaminen seuratyössä.

 

Ohessa ajatuksia vanhempien toiminnan organisoinnille. Seuran jäsenen kirjoitus:

Vanhemmat ovat seuratoiminnan voimavara – voimavara pitää organisoida

Seuratoiminta ja etenkin nuorisourheilun seuratoiminta perustuu yhteisöllisyyteen. Monissa lajeissa puhutaan perheistä. Perheillä tarkoitetaan paitsi vanhempien ja lasten muodostamia kokonaisuuksia, myös yhteisöjä, jotka muodostuvat ryhmien, joukkueiden, seurojen ja lajien ympärille. Jossain määrin voidaan ehkä puhua myös yleensä liikuntaa harrastavista yhteisöistä, jotka ylittävät lajirajat.

Yhteisöllisyyden perusedellytykset ovat kaikessa liikunnassa, mutta se, missä määrin yhteisöllisyyttä on, riippuu myös siitä tavasta, jolla yhteisöllisyyttä rakennetaan ja tuetaan. Seuran omalla toiminnalla voidaan lisätä – tai vähentää yhteisöllisyyttä.

JJK juniorit nyt

Vaikka vanhemmilla ja poikien perheillä on merkitystä lasten harrastusten tukemisessa (maksut, kuljetukset, varustehankinnat), vanhempien toimintaa voidaan organisoida yhteisöllisyyden, osallisuuden ja seuratoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on saada vanhemmat toimimaan yhtenä oleellisena seuran osana ja tukijana.

Tavoitteet – mitä voidaan mitata

Konkreettisina tavoitteina voidaan pitää ainakin seuraavia seikkoja, joita voidaan käyttää myös vanhempain toiminnan tuloksen mittaamiseen:

–          Seuran jäseneksi liittyneiden vanhempien lukumäärä

–          Vanhempien kautta tulevan rahoituksen määrä

–          Vanhempien toteuttamien tapahtumien lukumäärä

–          Vanhempien kanssa käytyjen seurakeskustelujen lukumäärä ja kattavuus

–          Vanhempien tyytyväisyys ja tyytyväisyyden kehittyminen seuratoimintaa seurakyselyissä

–          Seurasta poissiirtyneiden poikien poistumisten syiden selvittämisosuus ja syyt

Miten toteutetaan?

Asiat eivät toteudu organisoimatta. Vanhempien toiminta tulee organisoida joukkuekohtaisesti. Jokaista joukkuetta kannustetaan valitsemaan vanhempien toiminnan vetäjä. Hänen tehtävänsä eivät liity valmennukseen, pelaamiseen tai muuhun urheilutoimintaan.  Osa tehtävistä on sellaisia, jota joukkueenjohtajat ovat tehneet. Joukkueen johtajien pääasiallinen kohde on joukkue. Vanhempien ryhmän vetäjän toiminnan kohteena ovat vanhemmat ja heidän toimintansa organisoiminen.

Vanhempain ryhmän vetäjä voi koota avukseen ryhmän tai ryhmiä tarpeen mukaan.

Ryhmän vetäjä keskustelee kaikkien poikien vanhempien kanssa. Tärkeintä on selvittää vanhempien halukkuus osallistua seuratoiminaan, selvittää heidän erikoisosaamisensa ja halukkuutensa.  Vanhemmille on tarjottava mahdollisuutta kerätä joukkueelle varoja esimerkiksi mainosmyynnillä, JJK:n kausikorttien myynnillä tai vaikkapa siten, että jotkut voisivat hankkia talkoita. Heti alkuun olisi syytä miettiä sopivia pakettikokonaisuuksia. Vanhemmilla on varmasti myös omia ajatuksia ja ideoita, millä tavoin joukkueita ja seuraa voidaan viedä eteenpäin. Pitää muistaa, että vanhempien joukossa on runsaasti sellaisia, joilla on kokemusta muusta seuratyöstä tai johtamisesta ja asioiden organisoimisesta erilaisissa yhteisöissä ja työpaikoilla. Ei ole järkevää jättää tätä voimavaraa käyttämättä.

Vanhempien keskusteluissa tavoitellaan konkreettisia asioita: lasten harjoituksiin kuljettamisen yhdistäminen eli samalta suunnalta tulevien kimppakyytien tukeminen – järjestämisvastuu on aina kyseisillä vanhemmilla, varojen hankintakeinojen kehittäminen, kummiyritysten hankkiminen yksittäisille pelaajille jne. Valmentajien ja joukkueenjohtajan suostumuksella voidaan vanhemmille antaa myös tehtäviä ottelutilastoinnin kehittämisessä, turnausmatkojen ruokailujen, majoitusten ja matkojen järjestelyissä.

Uusien pelaajien tullessa joukkueeseen vanhempain ryhmänvetäjän tehtävänä on perehdyttää uudet vanhemmat joukkueen vanhempien toimintaa ja auttaa tutustumisessa. Periaatteena on, että samassa joukkueessa pelaavien poikien vanhemmat tuntevat kaikki muut vanhemmat. Jos joku siirtyy syystä tai toisesta pois joukkueesta, vanhempain ryhmän vetäjä pyrkii käymään keskustelun vanhempien kanssa ja selvittämään lähtemisen syyt. Syyt tulee kirjata ja erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisiin syihin, joissa joukkueen toimintaan liittyvät tekijät ajavat pelaajaa pois.

Vanhempien ryhmän vetäjän on ymmärrettävä roolinsa luottamuksellisuus, jotta vanhemmat voisivat keskustella aroistakin asioista, jotka liittyvät lapsen harrastamiseen. Tavoitteena on, että vanhempain ryhmän avulla poistetaan niitä esteitä, jotka estävät lapsia nauttimasta jalkapallosta.

Konkreettisesti

JJK juniorit tekee pikaisesti päätöksen vanhempain ryhmän toiminnan aloittamisesta. Siitä tiedotetaan ja vastuu vanhemmat valitaan. Heille tarjotaan lyhyt perehdytys ja toiminta aloitetaan. Alkuvaiheessa toimintaa tulee seurata kiinteästi ja pyrkiä suoraan tuloksiin, esimerkiksi mainospakettien myymisessä ja kimppakyyditysten järjestämisessä. Eri joukkueet saavat todennäköisesti erilaisia kokemuksia ja kehittävät erilaista toimintaa. On huolehdittava siitä, että erilaiset kokemukset voidaan hyödyntää koko seuran tasolla.

Toiminnanjohtajan kommentti:

– Kiitos, että luit ehdotuksen loppuun asti ! Ainoa, mikä minua mietityttää, on joukkeenjohtajan roolin ja ko. toiminnan yhteensovittaminen. Asia on ratkaistavissa ja sen on ratkaistava siten, että yhteinen suunta poikien parhaaksi säilyy.